سنگی که طاقت ضربه های تیشه را نداره تندیس زیبا نخواهد شد . برای موفقیت و ساخت آینده تلاش کنیم…